Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal Froland kommune lage en helhetlig, tverrsektoriell modell for tidlig identifisering og riktig oppfølging av utsatte barn. Modellen skal bidra til systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst. Modellen skal være på individnivå, etatsnivå og kommunalt nivå.

BTI-modellen

På individnivået er vi i ferd med å innføre BTI-modellen. Forkortelsen BTI betyr Bedre Tverrfaglig Innsats. BTI er en samhandlingsmodell utviklet av Helsedirektoratet og skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenester og medvirkning fra barn og foresatte. Helsestasjonen, skolene og barnehagene er sentrale i BTI. Mange av kommunene i Agder benytter allerede BTI, og Froland har takket ja til å delta i BTI Agder-samarbeidet.

Mål for BTI i Froland

  • Bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge
  • Kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn og foresatte

Her kan du se BTI Agders film om Bedre Tverrfaglig Innsats:

Kontaktinfo

Prosjektkoordinator BTI
Janne Veråsdal Mjåvatn

Telefon
958 31 935