Stafettholder

For å sikre at barn, foresatte og gravide vet hvem de skal kontakte når de blir fulgt opp av flere tjenester, peker en ut en stafettholder. Stafettholderen har overblikk, sørger for sammenheng i oppfølgingen og påser at både barn og voksne blir ivaretatt. Stafettholderen blir utpekt når en setter i gang tiltak (nivå 1 i BTI-modellen) og beholder stafettpinnen helt til ny stafettholder overtar.

Hva gjør stafettholderen?

  • Planlegger, inviterer til og leder koordinerings- og evalueringsmøter
  • Fører stafettlogg og passer på at frister blir holdt og tiltak evaluert
  • Inviterer andre tjenester etter behov og koordinerer det tverrfaglige arbeidet
  • Involverer barnet og de foresatte i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak
  • Ser til at en voksen snakker med barnet mellom møtene og fanger opp hvordan det går
  • Holder kontakt med familien, tjenestene som er involvert og nettverket rundt

Hvem er stafettholder?

En ønsker at stafettholderen kjenner barnet godt og er nær i hverdagen, for eksempel kontaktlærer, pedagog i barnehagen eller helsesykepleier. Hvis oppfølgingen av barnet og familien går til neste nivå i BTI-modellen, avklarer en sammen hvem som er stafettholder videre.

Når en velger stafettholder, tar en hensyn til

  • barnets og familiens ønsker
  • tiltakenes karakter og omfang
  • forventet koordineringsbehov

For de som har ønske om og rett til individuell plan, søker en om koordinator. Vanligvis vil da koordinatoren ta over koordineringsansvaret. Av og til kan en familie ha både stafettholder og koordinator. Stafettholderen forblir i sin rolle helt til en er sikker på at barnet har det trygt og godt.