Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal Froland kommune lage en helhetlig, tverrsektoriell modell for tidlig identifisering og riktig oppfølging av utsatte barn. Modellen skal bidra til systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst. Modellen skal være på individnivå, tjenestenivå og kommunenivå.