Forslag til detaljplan for gang- og sykkelveg fylkesvei 42 mellom Blakstadheia og Blakstad bru.

Melding om vedtatt plan – Detaljregulering for Blakstadheia – Blakstad bru, Gang- og sykkelveg I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 meddeles herved at Froland kommunestyre i møte den 10.09.2020 sak PS20/87 har vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig. Vedtaket ihht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato. 

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland innen 14.10.2020. Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring. Det vises til Froland kommunes hjemmeside for saksfremlegg, plankart og bestemmelser

Arealplankart (PDF, 2 MB)
Geoteknisk rapport (PDF, 8 MB)
Ingeniørgeologi - rapport (PDF, 14 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Bestemmelser (PDF, 104 kB)
Saksfremstilling og vedtak (PDF, 435 kB)
Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF, 376 kB)