Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnete plan.
Kommuneplanen består av en samfunnsdelen med arealstrategi og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033

Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlaget for kommunens planer og aktiviteter. Hvert år utarbeider vi budsjett og handlingsprogram som viser hvordan planen skal følges opp. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Arealstrategien er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen. Arealstrategien finner du hovedprinsippene for kommunens langsiktige arealbruk, og arealstrategien legger føringer for kommuneplanens arealdel. 

 Froland kommunes arealstrategi (PDF, 6 MB)

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel gir en samlet fremstilling av kommunens planer for arealbruk og er et viktig virkemiddel i arbeidet med å nå kommunens fastsatte mål.

Noen av de viktigste områdene som beskrives er:

  • Bebyggelse og anlegg
  • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
  • Grønnstruktur
  • Landbruks-, natur- og friluftsformål
  • Bruk og vern av vann og vassdrag, med tilhørende strandsoner

Gjeldende arealdel 2017-2029

 

Ny arealdel 2021-2033

Arealdelen av kommuneplanen revideres høsten 2021. Det er vedtatt et planprogram for prosessen med arbeidet frem mot ny arealdel: