Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med arealstrategi og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033

Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlaget for kommunens planer og aktiviteter. Hvert år utarbeider vi budsjett og handlingsprogram som viser hvordan planen skal følges opp.

Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 9 MB)

Arealstrategien er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen. I arealstrategien finner en hovedprinsippene for kommunens langsiktige arealbruk. Arealstrategien legger føringer for kommuneplanens arealdel.

Arealstrategi (PDF, 6 MB)

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel gir en samlet fremstilling av kommunens planer for arealbruk og er et viktig virkemiddel i arbeidet med å nå kommunens fastsatte mål.

Noen av de viktigste områdene som beskrives er:

  • Bebyggelse og anlegg
  • Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
  • Grønnstruktur
  • Landbruks-, natur- og friluftsformål
  • Bruk og vern av vann og vassdrag med tilhørende strandsoner

Gjeldende arealdel 2017-2029

Kommuneplankart (PDF, 9 MB)

Beskrivelse (DOCX, 10 MB) 

Farekart (PDF, 4 MB)

Bestemmelser (PDF, 994 kB)

Ny arealdel 2021-2033

Arealdelen av kommuneplanen revideres høsten 2021. Det er vedtatt et planprogram for prosessen med arbeidet frem mot ny arealdel: