Tiltak og tjenester 0 - 6 år

Amming, morsmelktillegg og mat
Ansvarsgruppe - samarbeidsmøter - barnevernet
Avlastning i avlastningsbolig
Avlastning i privat hjem

Barnehage - dekke utgifter - barnevernet
Barnehage - hjelp til å søke barnehageplass
Barnehage - redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Besøkshjem
Bibliotek

Familieråd og nettverksmøter - barnevernet
Fosterhjem - frivillig plassering
Fritidsaktiviteter - dekke utgifter - barnevernet
Frolandia - Froland idrettsanlegg - bad og trening
Frolandia - Aquakids - bli trygg i vannet (4-6 år)
Frolandia - Babysvømming
Frolandia - Badebursdag
Frolandia - Frokostsvømming
Frolandia - Svøm langt - mosjonskampanje
Frolandia - Terapibasseng
Fysioterapi for barn og unge

Helseundersøkelser og barselgrupper
Hjemmebesøk til nyfødte

Koordinator og individuell plan - habilitering

Logoped

Mobbing - beredskapsteam mot mobbing

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Ressursteam - tidlig innsats

Spesialpedagogisk hjelp
Spesialundervisning og PPT
Støttekontakt - barnevern
Støttekontakt - habilitering

Vaksinasjon
Veiledning - barnevernet

Åpen helsestasjon/Drop-in på helsestasjonen