Mølla boligområde

Område
Planleggingen berører gnr/bnr 14/1, 14/31, 15/1 og 15/23.Området er i dag bebygget med to eneboliger og eldre næringsbebyggelse (Bjørums Mølle)

På kommuneplanens arealdel er området avsatt til byggeområde for framtidig boligbebyggelse. Planområdet omfatter også deler av skråningen mot Messelveien samt nedlagte Bjørums Mølle. Dette arealet er avsatt til henholdsvis LNF-område og næringsareal.

Formål
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse. Planforslaget legger til rette for variert bebyggelse. Nord i planområdet legges det til rette for konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, mens det i sørlig del i hovedsak legges opp til frittliggende småhusbebyggelse.

Den konsentrerte småhusbebyggelsen består av 3 - 6-mannsboliger, mens den frittliggende småhusbebyggelsen omfatter ene- og 2-mannsboliger. Blokkbebyggelsen omfatter mindre blokker med i størrelsesorden 9 – 28 boenheter per bygg. Antall boenheter som blir bygd bestemmes av boligtypen som velges, men samlet sett legger planen opp til inntil 285 nye boenheter.

Atkomsten til området er via rundkjøring på Blakstadheia og videre inn i planområdet over gnr/bnr 14/31. Planen tilrettelegger for noe næringsbebyggelse langs første del av atkomstveien nordøst i planområdet. Planen legger også til rette for etablering av en barnehage og forretning/næring nord i planområdet.