Mjølhusmoen - Endring

Formål

 • Boliger med tilhørende anlegg
 • Offentlige bygninger

Offentlige trafikkområder

 • Kjørevei
 • Annen veigrunn
 • Gangvei
 • Parkeringsplass

Fareområder

 • Høyspent

Friområder

 • Skiløype
 • Idrettsanlegg
 • Friområde i sjø og vassdrag

Spesialområde

 • Friluftsområde
 • Gravlund
 • Kommunalteknisk virksomhet - pumpestasjon
 • Fjernvarmeanlegg
 • Frisiktsone ved vei
 • Bevaring av fornminner
 • Annet spesialområde - Kulturminneområde
 • Annet spesialområde - Randsone ved vassdrag

Område 

Mjølhusmoen