Espestøl Gnr 99 Bnr 1

Formål

Planen omfatter regulering av 37 nye tomter for fritidsboliger, samt 7 tomter videreført fra disposisjonsplan,med tilhørende adkomstveg med middels sanitærstandard.Område er i gjeldende areal del for Froland kommune lagt ut som LNF område, planbeskrivelsenomfatter derfor en konsekvensutredning

Område

Planområdet ligger i nærheten av løypenettet over Øynaheia og er en ettertraktet fasilitet for fremtidige hytteeiere.