Detaljplanen for del av Neset, Gnr 18 Bnr 72, 131, 142, 143, 227

Formål

Bebyggelse og anlegg 
• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
• Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse
• Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
• Garasjeanlegg for boligbebyggelse
• Øvrige kommunaltekniske anlegg – renovasjon
• Øvrige kommunaltekniske anlegg – trafo
• Uteoppholdsareal
• Lekeplass
• Næring/Tjenesteyting

Område

Området ligger på Neset, nordover langs Nidelva

Forslag reguleringsplan_kart - datert 19
Forslag reguleringsplan_illustrasjon - datert 19 (PDF, 363 kB)
Reguleringsbestemmelser datert 19 (PDF, 43 kB)