Dalen

Innenfor planområdet skal arealene disponeres til følgende formål etter plan- og bygningslovens § 12-5

Bebyggelse og anlegg 

 • Forretning, næring
 • Boligbebyggelse – blokker
 • Boder og heis / trappehus
 • Lekeplasser

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

 • Kjøreveier
 • Annen veigrunn - tekniske anlegg
 • Annen veigrunn – grøntareal
 • Gang-/sykkelvei, fortau
 • Felles parkeringsplasser
 • Felles parkeringsanlegg for bolig
 • Felles torg 

Grønnstruktur

Friområde
​​​​​​​