Blakstadheia Terrasse

Formål

Området er regulert til boligformål.

Område

Planområdet er lokalisert ca 1 km inn på fylkesveien som går til Gullknapp, på sørsiden. Området vil få adkomst fra fv. 154, Gullknappveien. 

Planområdet grenser i sør og øst til store sammenhengende skogsområder. Området grenser mot boligfelt Kulbuveien i sør. Mot nord følger planavgrensningen langs fv 154. 

Områdene nord for fylkesveien er hovedsakelig utbygd med eneboliger fra 80 og 90- tallet.