Beredskap i Froland

Beredskapsplaner

Froland kommunes beredskapsplan gjelder hele kommunens organisasjon. I tillegg finnes delplaner som tar for seg bestemte fagområder.

Kriseledelse

Kriseledelse kan etableres når

  • en hendelse vil eller kan påvirke mange innbyggere
  • en hendelse krever tiltak fra flere kommuneområder
  • en hendelse vil medføre stort informasjonsbehov

Mindre hendelser vil kunne håndteres på fagnivå.

Kommunedirektøren har ansvar for og fullmakt til å etablere kriseledelse, ofte i samråd med medlemmene i kriseledelsen. Ordføreren har ansvar for utadrettet kontakt med media.

Medlemmer i kriseledelsen: Kommunedirektør, ordfører, kommuneoverlege, organisasjonssjef, teknisk sjef, skolesjef, beredskapskoordinator og virksomhetsleder kultur, idrett og fritid.

Psykososialt kriseteam

Kommunens psykososiale kriseteam har som oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som i alvorlig grad rammer liv og helse. Teamet skal være en ekstra ressurs når det er påkrevd med tidlig innsats i en akutt fase inntil andre hjelpesystemer kan tre i funksjon.

Det er politi, brannvakt, legevakt, sykehus og lignende som sørger for å tilkalle psykososialt kriseteam. Teamet i Froland består av prest, sykepleier, helsesykepleier, lærer og andre personer med relevant kompetanse.

Smittevern

Kommuneoverlege Anne Ruth Syrtveit Mikalsen har ansvar for smittevern og miljørettet helsevern.

Tilfluktsrom

I Froland finnes ett offentlig og sju private tilfluktsrom. Det offentlige befinner seg i Frolandshallen ved Froland ungdomsskole. På dette kartet ser du alle offentlige tilfluktsrom i Norge.

Atomberedskap

Froland kommune har et lager med jodtabletter til innbyggere under 18 år samt gravide og ammende. På nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet finner du info om hva kan du gjøre for å beskytte deg.

Her finner du informasjon fra kommuneoverlegen om inntak av jodtabletter ved atomulykker.

Beredskap hjemme

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Her finner du råd om egenberedskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kontakt

Beredskap
Navn og e-post Stilling Telefon
Ole Tom Tjuslia Beredskapskoordinator 92 82 48 82
Bård Noraberg Beredskapskoordinator 91 30 21 72

Nødnummer

Vakttelefoner