Psykososialt kriseteam

Kommunens psykososiale kriseteam har som oppgave å hjelpe mennesker i akutte situasjoner som i alvorlig grad rammer liv og helse. Teamet skal være en ekstra ressurs når det er påkrevd med tidlig innsats i en akutt fase inntil andre hjelpesystemer kan tre i funksjon.

Det er politi, brannvakt, legevakt, sykehus og lignende som sørger for å tilkalle psykososialt kriseteam. Teamet i Froland består av prest, sykepleier, helsesykepleier, lærer og andre personer med relevant kompetanse.

Kontakt

Henvendelser dagtid
Hilde Oveland Lauvrak
Telefon
474 66 135

Henvendelser kveld, helg, helligdag
Hjemmesykepleien formidler kontakt
Telefon
902 96 477

Avdelingsleder Helse
Vibeke Dehli
Telefon
993 59 296

Virksomhetsleder Helse og velferd
Tove Solli
Telefon
901 25 133