Tilsynsperson

Ønsker du å bli tilsynsperson i fosterhjem?

Alle fosterhjem skal ha en tilsynsperson. Det er barneverntjenesten som har ansvar for å oppnevne tilsynspersoner.

Tilsynspersoner bør være personer som barnet har eller kan få nødvendig tillit til. Tilsynspersonen bør ha en mest mulig uavhengig rolle i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til barnets beste.

Alle som skal godkjennes for oppdrag for barneverntjenesten, skal fremlegge politiattest.

Hvilke oppgaver har en tilsynsperson i fosterhjemmet?

Formålet med tilsynet skal være å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet. Du skal være en person som barnet skal kunne ta opp spørsmål og problemer med. Det kan være problemer knyttet til plasseringen, eller problemer barnet måtte ha i kontakten med barneverntjenesten.

Tilsynsfører skal skrive rapport som sendes til kommunen etter hvert tilsynsbesøk.

  • Tilsyn skal utføres så lenge barnet bor i fosterhjem, eller frem til barnet er 18 år
  • Du skal gjøre tilsyn så ofte det er nødvendig, og minst fire ganger i året
  • Tilsynet varer inntil fire timer per besøk. Dette inkluderer tiden du bruker på kjøring og rapportskriving

Avlønning

Tilsynspersonen avlønnes etter gjeldende satser. Kjøring til og fra fosterhjemmet dekkes etter Statens reiseregulativ.

Hva slags opplæring og veiledning får du?

Vi vektlegger personlig egnethet, og du trenger ingen utdannelse. Du må være over 18 år. Du mottar veiledning fra en som jobber i barneverntjenesten. Vi innkaller alle tilsynspersoner til en felles samling én gang i året.

Av og til arrangeres det kurs for tilsynsfører. Følg med på Bufetats sider for annonsering av kurs.