Godkjenning og tilsyn

 

Godkjenning av barnehage 

Kommunen har en veiledningsplikt overfor alle som ønsker å etablere ny barnehage eller utvide eksisterende drift. Vi har laget en rutinebeskrivelse (PDF, 978 kB)  som beskriver hvilket regelverk som er gjeldende ved etablering av nye barnehager.

Kommunen avgjør søknad om  (DOCX, 47 kB)  godkjenning av barnehager etter en konkret vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid.

Tilsyn med barnehager

Tilsyn med barnehagene er kontroll av om barnehagene oppfyller pliktene sine som de er pålagt i lover og forskrifter.

Det er kommunen som er lokal barnehagemyndighet som skal føre tilsyn med om private og kommunale barnehager følger barnehageloven med forskrifter.

Tilsyn kan gjennomføres ved både skriftlig og stedlig tilsyn, og det er barnehagekontoret som er kommunens tilsynsmyndighet overfor barnehagene.

Miljørettet helsevern

Barn skal beskyttes mot risiko i barnehagen, og har rett til et helsefremmende miljø.  Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger omhandler blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, hygieniske forhold, internkontroll og andre helsemessige faktorer. Det føres også tilsyn med barnehagene   om driften er i tråd med bestemmelsene i forskriften. Det er kommuneoverlegen som er kommunens tilsynsmyndighet etter miljørettet helsevern. Tilsyn gjennomføres i tråd med plan for tilsyn (PDF, 811 kB), og hvilke tema som undersøkes fremgår av skjema for miljørettet helsevern (PDF, 341 kB).

Dersom foreldre eller andre er bekymret for helsemessige miljøforhold i barnehager eller skoler i kommunen kan dette meldes til kommuneoverlegen.

Trygt og godt barnehagemiljø

Alle barnehager skal ha systemer som sikrer at barna har en trygg og god barnehagehverdag. 

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

Barnehagene i Froland har utarbeidet en felles handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø (PDF, 705 kB) for barna i barnehagene.

Dersom du opplever at barnehagen din ikke har et godt system for trygt og godt barnehagemiljø, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i kommunen. Se kontaktinfo i høyremenyen på denne siden.

Andre instanser som kan føre tilsyn med barnehagene

Brannvesenet, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt område.