Trygg ferdsel i Osedalen

 

Formål

  • Gode og trygge nær- og oppvekstmiljø.
  • God kommunal service.

Område

  • Veg
  • Gangveg/ gangareal
  • Annen veggrunn – grøntareal
  • Parkeringsplasser
  • Energinett