Reiersøl Naturpark

 

Formål

Området er regulert til boligformål

Område

Planområdet omfatter Reiersøl Planteskole AS og området i heia bak bygningene. Hensikten med planen er hovedsakelig å legge til rette for utbygging av 26 eneboliger samt legge til rette for fremtidig drift av planteskolen.

Planområdet er totalt 264 daa, hvorav ca 57 daa er bebyggelse og anlegg, ca 17 daa er samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, ca 85 daa er grønnstruktur, ca 81 daa er landbruksformål, og ca 25 daa er friluftsområde i sjø og vassdrag. 

Områdene skal i størst mulig grad fremstå som naturområder uten vesentlige inngrep. Det skal søkes å ta vare på vegetasjon og trær så langt det er mulig. Tekniske innretninger i forbindelse med fremføring av vann og avløpsnett kan plasseres innenfor området. 

Fellersområder

  • Regulert lekeområde
  • ​Friområde