Frolands Verk - del av plan - endring

Formål

  • Boliger
  • Allmennyttige boliger
  • Kjørevei og parkering
  • Fortau gang- og sykkelsti
  • Park, turveier ig badeplass
  • Område med særskilte anlegg - Bevaring
  • Antikvarisk spesialområde

Område

Frolands Verk