Detaljplan av delfelt Ovelandsheia B11

Delfelt B11 inngår i godkjent reguleringsplan – flateregulering for Ovelandsheia boligområde i sak nr 21/99 den 06.05.1999. Detaljregulering av delområder innenfor området er foretatt opp gjennom årene med benevnelser fra B1 til B10.

Innenfor de forskjellige delområder er det utarbeidet reguleringsvedtekter med ulike beregningsregler og % messig tomtutnyttelse i BYA. Forskjellene i de ulike vedtekter ansees som en del av endret regelverk – bosetningsmønster osv.

Delfelt B11 er 1 stk gjenværende byggetomt i Ovelandsheia som har falt utenom tidligere detaljreguleringer av tilstøtende del felt. B11 ligges således omringet av felt B3 – B4 og B6.