Priser byggesaker

Prisliste - Byggesak
Gebyrer Pris Info
Enebolig Kr 13 616
Enebolig med hybelleilighet Kr 18 946
Tomannsbolig, rekkehus og kjedehus Kr 11 248 Per boenhet
Tilbygg/Påbygg samt garasje
1) 0-50 m2 Kr 4 500 Fast pris
2) 51-200 m2 Kr 4 500 + kr 64 per m2
3) 201-400 m2 Kr 14 208 + kr 52 per m2
4) 401-600 m2 Kr 24 865 + kr 38 per m2
5) Over 600 m2 Kr 33 153 + kr 13,50 per m2
Konstruksjoner, anlegg og vesentlig terrenginngrep Kr 3 552
Fasadeendring Kr 3 552
Bruksendring 50 % av satsene
i punkt 1-5 ovenfor
Midlertidig bygning (tiltak som behandles etter pbl § 20-3) 50 % av satsene
i punkt 1-5 ovenfor
Midlertidig brukstillatelse Kr 1 265 Per sak
Riving etter pbl § 20-3 Kr 5152
Veg Kr 1 943 + kr 333 per påbegynt meter
Parkeringsplass Kr 2 368
Oppføring av innhegning langs veg eller skilt Kr 2 959
Basseng, brønn, dam Kr 3 078
Endringstillatelse Kr 1 979 Per søknad
Ferdigattest Kr 1 265 Per sak, unntatt saker etter pbl § 20-4 innen ett år
Dispensasjon fra reguleringsplanen Kr 6 204
Driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2 Kr 2 368
Mindre tiltak på bebygd eiendom Kr 2 368
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg Kr 2 487
Fradeling av byggetomt (alle formål)
A) Der tomtedeling fremgår
av reguleringsplan/bebyggelsesplan
Kr 3 078 Ved flere tomter i samme søknad:
Den første kr 2977, deretter kr 796 per tomt
B) Fradeling av byggetomt i områder
som ikke omfattes av reguleringsplan/bebyggelsesplan
Kr 7 696
Fradeling av andre arealer Kr 4 143
Dispensasjon fra kommuneplanen Kr 6 204