Innsyn - rutiner og retningslinjer

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i Froland kommune er offentlige med mindre det er gjort unntak med hjemmel i lov. Et dokument i denne sammenhengen er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet alle former for lagret informasjon. Du har likevel bare innsyn i databaser dersom informasjonen kan søkes opp på en enkel måte.

Kommunen kan i noen tilfeller nekte deg innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel skal du få innsyn i:

  • Sakslister og saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ
  • Dokumenter til eller fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
  • Dokumenter til eller fra avdelinger i administrasjonen

Postlista er en liste over inngående og utgående dokumenter. Her finner du tittelen på saken og dokumentet i tillegg til avsender eller mottaker av dokumentet. Når du har funnet fram til dokumentet du vil bestille, kan du kreve innsyn skriftlig eller muntlig. Du kan enkelt bestille dokumenter direkte fra postlista. Alternativt kan du sende en innsynsbegjæring til post@froland.kommune.no eller ringe vårt sentralbord på tlf. 37 23 55 00.

Vi gjør oppmerksom på at postjournalen på nettsiden ikke går langt tilbake i tid. Årsaken til dette er at en i størst mulig grad skal hindre sammenstillinger av personopplysninger over tid. Ønsker du postjournalen for en bestemt periode, kan du ta kontakt med kommunen, så sender vi deg denne. Om du krever innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde en bestemt sak eller et rimelig omfang saker av en bestemt type.

Krav om innsyn skal avgjøres uten ugrunnet opphold. Om du får avslag på innsynskravet ditt, skal kommunen vise til den lovhjemmelen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om muligheten til å klage og klagefristen. Statsforvalteren er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen.