Planstrategi 2024 - invitasjon til innspill

Kommunal planstrategi er en plan for planleggingen. Kommunestyret skal utarbeide og vedta planstrategien i løpet av det første året av valgperioden. I planstrategien tar kommunestyret stilling til om det er behov for nye planer og om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Planstrategi 2024

Arbeidet med planstrategien begynte i februar. Vi har fått tilbakemelding fra Statsforvalteren i Agder, Agder fylkeskommune og Statens vegvesen region sør. Vi planlegger å videreføre kommuneplanens samfunnsdel uten revisjon. En har konkludert med at den er dekkende og at innsatsen bør rettes mot oppfølging og tjenesteyting.

Kommuneplanens arealdel er under revidering, og med bakgrunn i innsigelser avventer vi svar fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Uavhengig av hva deres konklusjon blir, vil vi sette i gang ny revidering i 2026. Da vil vi ta opp forholdene statsforvalteren, fylkeskommunen og vegvesenet har nevnt i sine innspill.

Under arbeidet med planstrategien har en kommet fram til at det ikke er behov for nye planer, men at følgende tema skal vektlegges ved revidering av gjeldende planer:

  • Levekår og sosiale forskjeller
  • Beredskap
  • Eldre
  • Økonomi
  • Natur og areal
  • Klima

Invitasjon til innspill

Kommunestyret skal behandle planstrategien 5. september. Om du har innspill, send e-post til post@froland.kommune.no innen 10. august.

Planstrategi 2024 (PDF, 4 MB)

Planoversikt (PDF, 49 kB)