Froland kommune ut av ROBEK

Foreløpig årsresultat for Froland kommune 2022 viser et regnskapsmessig overskudd på 16,6 millioner kroner. Netto driftsresultat før avsetninger er 18 millioner kroner, noe som er 2,88 % av totale inntekter. (Kommunens mål for en bærekraftig økonomi er 1 %.) Dette er en stor forbedring fra 2021 da netto driftsresultat ble 0,06 %. Med dette har kommunen nedbetalt tidligere års merforbruk, som er årsaken til ROBEK-status, og vi ber Statsforvalteren om å bli meldt ut av registeret.

Hovedårsaker til det positive resultatet:

  • God økonomistyring i alle virksomheter
  • Høyere skatteinngang for 2022 enn opprinnelig beregnet
  • Merkostnader relatert til covid-19 ble i hovedsak dekket
  • Kostnadsreduksjoner i driften
  • Merinntekter som følge av nyankomne flyktninger

Vi presiserer at regnskapsresultatet er foreløpig. Det vil kunne komme noen justeringer etter revisjon.