Spesialundervisning og PPT

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Slik søker du

Det er i hovedsak skolen som henviser eleven til PPT. Skolen samarbeider med foresatte og kan ikke henvise et barn til PPT uten deres samtykke. Du som foresatt kan også henvise direkte. 
Du fyller ut og sender til PPT.

Henvisningsskjema (PDF, 71 kB)

 1. Ta kontakt med skolen eleven går på.
 2. Skolen gjør undersøkelser og prøver ut tiltak.
 3. Skolen henviser til PPT. Foresatte eller elever over 15 år kan også henvise til PPT.
 4. PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning og gir råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis.
 5. Rektor fatter enkeltvedtak om spesialundervisning med bakgrunn i sakkyndig vurdering.
 6. Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

Hva koster det?

Alle tjenester fra PPT er gratis.

Kontaktinfo

Ekspedisjon
PPT, logoped og kommunepsykolog

Ingjerd van Bruggen

Telefon (tirsdag - torsdag)
924 36 291

 

Enhetsleder
Tove Alice Olsen Innjord
Telefon
997 22 683

 

PP-rådgiver
Anne Lise Skjæveland
Telefon
930 92 097

 

PP-rådgiver
Siri Kanestrøm
Telefon
477 57 620

 

Besøksadresse
Rislandsveien 9, 4820 Froland
(Mellom Frolandia og ungdomsskolen)

Postadresse
Frolandsveien 995, 4820 Froland