Spesialundervisning og PPT

Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Før det fattes vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering utarbeidet av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

Slik søker du

Det er i hovedsak skolen som henviser eleven til PPT. Skolen samarbeider med foresatte og kan ikke henvise et barn til PPT uten deres samtykke. Du som foresatt kan også henvise direkte. 
Du fyller ut og sender til PPT.

Henvisningsskjema (PDF, 250 kB)

 1. Ta kontakt med skolen eleven går på.
 2. Skolen gjør undersøkelser og prøver ut tiltak.
 3. Skolen henviser til PPT. Foresatte eller elever over 15 år kan også henvise til PPT.
 4. PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning og gir råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis.
 5. Rektor fatter enkeltvedtak om spesialundervisning med bakgrunn i sakkyndig vurdering.
 6. Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

Hva koster det?

Alle tjenester fra PPT er gratis.

Ansatte

Ansatte PPT
Navn og e-post Tittel Telefon
Ingjerd van Bruggen Konsulent 92 43 62 91 (tirsdag - torsdag)
Tove Alice Olsen Innjord Enhetsleder 99 72 26 83
Anne Lise Skjæveland PP-rådgiver 93 09 20 97
Siri Kanestrøm PP-rådgiver 47 75 76 20