Ungdomslos

Ungdomslosen er en støtteperson som skal bidra til økt motivasjon, trivsel og mestring og sterkere skoletilknytning. Målet er at flere ungdommer skal fullføre videregående opplæring. Personer i alderen 14-23 år med bekymringsfullt skolefravær og personer som står utenfor eller står i fare for å havne utenfor skole og arbeid, kan få hjelp av ungdomslosen.

Hva gjør ungdomslosen?

Ungdomslosen tilrettelegger for tett og samordnet individuell oppfølging. Losen samarbeider med ungdomsskolen, de videregående skolene, PPT, skolehelsetjenesten, NAV og andre aktuelle instanser.

Ungdomslosen kan for eksempel

  • snakke med deg om motivasjon, mestring og muligheter
  • samarbeide med og veilede foresatte og skole
  • hjelpe å forberede overgangen til videregående skole
  • sette deg i forbindelse med helsetjenester
  • være en støtte i møter med skole eller andre instanser