Mistrivsel og mobbing - skolens plikter og elevens rettigheter

Nulltoleranse mot mobbing

Opplæringslovens kapittel 9 A har regler om skolemiljø og mobbing. Reglene sikrer nulltoleranse mot mobbing. Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Dette skal skolen gjøre for at elevene skal ha det trygt og godt

Skolen har aktivitetsplikt. Det betyr at alle som jobber på skolen skal:

 • følge med på at elevene har det det trygt og godt
 • gripe inn og stoppe uønskede situasjoner med en gang, hvis det er mulig
 • varsle rektor hvis de ser eller mistenker at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø
 • undersøke det som er skjedd
 • sette inn tiltak - Rektor har ansvar for å lage en skriftlig plan og følge den opp
 • dokumentere hva de gjør for å sørge for at elevene har det trygt og godt

Når du melder fra om mobbing, skal skolen:

 • ta tak i saken din innen det er gått en uke
 • ta opplevelsen til barnet ditt på alvor
 • ta kontakt med de andre foreldrene som er involvert
 • undersøke, sette inn tiltak, følge opp planen og se til at tiltakene fungerer
 • avslutte planen når barn og foreldre opplever skolemiljøet trygt og godt igjen

Hvis en lærer eller annen ansatt mobber

Dersom en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Dette kalles skjerpet aktivitetsplikt.

Hvis en ansatt får vite eller får mistanke om at en annen ansatt mobber en elev, har den ansatte plikt til å varsle rektor med en gang. Rektor skal igjen varsle skolesjefen eller rådmannen. Rektor og skolesjefen (eller rådmannen) har så ansvar for straks å undersøke saken, lage en skriftlig aktivitetsplan, sette inn egnede tiltak og skriftlig dokumentere det skolen gjør.

Guide til skolene

Utdanningsdirektoratets guide til skolene beskriver hva de skal gjøre ved mobbing og mistrivsel. Alle skolene i Froland skal følge pliktene i denne guiden. Skolene skal dessuten ha oppdaterte handlingsplaner mot mobbing.

Meld fra hvis du ikke har det bra på skolen

Her kan du melde fra om at du ikke har det bra på skolen din.