Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal sikre helhetlige og koordinerte tjenester til brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Dette omfatter samhandling både internt i kommunen og med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre sektorer. I koordinerende enhet deltar avdelingen Koordinering og tildeling sammen med representanter fra virksomhetene Familiens hus, Omsorg og Helse og velferd.

Koordinerende enhet har følgende oppgaver:

 • Oversikt over habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen
 • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan
 • Ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer
 • Veiledning knyttet til søknader og spørsmål vedrørende sammensatte situasjoner

Koordinering og tildeling

Avdelingen Koordinering og tildeling behandler søknader om helse- og omsorgstjenester og leie av kommunal bolig. Koordinering og tildeling er organisert under virksomheten Omsorg, men behandler også søknader som kommer inn til Familiens hus og Helse og velferd.

Koordinering og tildeling behandler søknader om:

 • Avlastning i og utenfor institusjon
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Dagsenter
 • Hjemmesykepleie
 • Hverdagsrehabilitering
 • Individuell plan og/eller koordinator
 • Barnekoordinator
 • Korttids- og langtidsopphold i institusjon
 • Omsorgsstønad
 • Praktisk bistand - rengjøring/opplæring
 • Psykisk helsetjeneste
 • Tjenester til rusavhengige
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • Velferdsteknologi - trygghets- og varslingsteknologi
 • Omsorgsbolig
 • Kommunal utleiebolig

Kontakt

Koordinering og tildeling
Navn og e-post Stilling Telefon
Rita Lund Løvdal Saksbehandler 94 83 19 42
Maria Veronica Cavonius Saksbehandler 94 84 23 39
Mari Mykland Saksbehandler 48 09 34 74