Fengselshelsetjenesten i Froland

Agder fengsel har tre avdelinger; Evje, Mandal og Froland. Avdelingen i Froland åpnet i september 2020 og har 200 plasser.

Innsatte har rett til gratis nødvendig helsehjelp. Fengselshelsetjenesten er et kommunalt tilbud med lege, sykepleiere og fysioterapeut. Fengselslegen har ansvar for tilpasset oppfølging og avgjør hva som skal gis av medikamenter og behandling. Sykepleierne har kompetanse innen fagfeltene rus og psykiatri, fysisk helse og legevakt.

Til deg som skal sone

Ved innsettelse på en hverdag, kontakter helsetjenesten deg i løpet av 24 timer. Skjer innsettelsen i en helg, blir du kontaktet førstkommende hverdag. Helsetjenesten er ikke tilgjengelig i helgene. Hjemmetjenesten eller legevakten kontaktes ved behov.

  • Ta med fra fastlegen stemplet og signert medisinliste, oppdatert senest 14 dager før innsettelsen
  • Sørg for gyldige resepter, og ta med spesielle medisiner (f.eks. medisin mot HIV og Hepatitt C eller diabetesmedisin og -utstyr)
  • Om du får oppfølging fra LAR, be dem kontakte fengselshelsetjenesten
  • Ta kontakt i god tid før innsettelsen dersom du trenger tilrettelegging (behov for hjelpemidler, hjelp til sårstell eller ivaretakelse av personlig hygiene o.l.)

Veileder og lover

Helsedirektoratets veileder Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven