Skogfond

Formålet med skogfondet er å sikre bærekraftig forvaltning av skogressursene. Fondet består av midler skogeierne må sette av ved salg av tømmer og biobrensel. Skogfondet gir skogeierne bedre grunnlag for langsiktige investeringer. Mer om ordningen finner du på Landbruksdirektoratet - Om skogfond og i skogfondforskriften.

Utbetaling fra skogfond

Skogeiere kan søke om refusjon av kostnader knyttet til ulike investeringer. Ønsker du utbetaling av midler fra skogfondkontoen din? Her ser du hvordan du går fram:

Registrere refusjonskrav

Trenger du hjelp, kontakt skogbrukssjefen.

Endring av kontonummer

Dersom du har byttet bankkontonummer, må du selv endre dette på nett. Info og veileder finner du på Statsforvalteren i Agder - Endre kontonummer skogfond.

Tilskuddsordning - Kommunale rentemidler fra skogfond

Organisasjoner og institusjoner kan søke tilskudd til prosjekter og formål som kommer den lokale skogbruksnæringen til gode. Mer om ordningen finner du på Landbruksdirektoratet - rentemidler skogbruk.

Send søknaden på e-post til skogbrukssjefen eller som brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland. Søknadsfristen er 1. november hvert år.