Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag er i utgangspunktet ikke tillatt (med utmark regnes også veier som ikke blir vinterbrøytet). Dette for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.

Visse unntak finnes, som f.eks. transport av jaktutbytte på elg og hjort, offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste jfr. forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark § 2.

Etter skriftlig søknad kan kommunen gi tillatelse til snøscooterkjøring i utmark.