Landbruksveier

Bygging av landbruksveier behandles etter landbruksveiforskriften, i motsetning til øvrige bygge- og anleggstiltak som behandles etter plan- og bygningsloven. Det er en forutsetning at det ikke er tvil om at landbruksinteressene ved tiltaket er i overvekt.

Behandling etter landbruksveiforskriften gjelder både bygging av nye veier og ombygging av gamle veier, og det er kommunen som godkjenner slike søknader. Enkle, midlertidige driftsveier som bare medfører ubetydelige terrenginngrep er ikke søknadspliktige og kan bygges uten godkjenning dersom de ikke kommer i konflikt med andre interesser.

Slike enkle veier kan imidlertid ikke dekkes av skogfond.

Landbruksveiforskriften finner du på lovdata.no

Gjeldene normaler for landbruksveier finner du landbruksdepartementets nettsider.
Nettstedet skogsvei.no har samlet mye relevant stoff om temaet landbruksveier.

Kontaktinfo

Skogbrukssjef
Terje Flaten

Mobil
412 01 213

E-post
terje.flaten@froland.kommune.no