Kommunale regler for tilskudd til landbruket

Kap. I formål

§ 1 Formålet er å oppfylle kommunen sine til enhver tid gjeldende landbruksplan og målsettinger slik disse eventuelt er uttrykt i kommuneplan og økonomiplan. Formålet er å sikre eksisterende landbruks arbeidsplasser i Froland og bygge ut nye.

Kap. II krav til brukene, eierne m. m.

§ 2.1 De brukene, som får produksjonstilskudd kan få kommunalt tilskudd til tiltak i jordbruket. Skogeiendommer med produktiv skog kan få tilskudd til tiltak i skogbruket. Det gis ikke tilskudd til AS er.

§ 2.2 Kommunale tilskudd skal som hovedregel gis til personer og samarbeidsprosjekter og i hovedsak gis til personer som er bosatt i Froland/flytter til Froland før tilskuddet utbetales.

§ 2.3 Tilskudd til bygging av driftsbygninger kan bare gis til eieren av gårdsbruket.

§ 2.4 Det kan gis tilskudd til faglag og samarbeidsløsninger

Kap III generelle regler

§ 3.1 Det er målsetting at man i forbindelse med det årlige arbeidet med budsjett og økonomiplan skal vurdere om det er rom for å tilføre fondet nye midler. Midlene blir stilt til rådighet for rådmannen/landbruksrådgiver som har ansvaret for gjennomføringen av ordningene.

Ved hvert vedtak om økonomisk støtte fra kommunen blir det utarbeidd et tildelingsbrev. I dette skal generelle og spesielle vilkår for vedtaket gå fram. Tildelingsbrevet inneholder òg en erklæring om at støttemottaker er kjent med vilkåret for vedtaket og at hun/han vil oppfylle disse. Tildelingsbrevet skal signeres av søkeren og returneres til kommunen før vedtaket er gyldig.

Søker forplikter seg til å drive produksjonen/tiltaket i 10 år fra midlene er utbetalt.

Det er ikke mulig til å gjøre bindende vedtak om disponering av evt. midler på neste års budsjett.

Søknader om tilskudd blir behandlet to ganger hvert år søknadsfrist 15.03 og 15.09. Søknader som har blitt behandlet to ganger uten å bli prioritert er å regne som avslått.

§ 3.2 Søknad med nødvendige plan-/byggetegninger, kostnadsoverslag, finansieringsplan, budsjett og evt. driftsplan skal sendes kommunen v/landbruksrådgiver. Administrasjonen avgjør hva som er nødvendig dokumentasjon for at man skal kunne fatte en avgjørelse.

§ 3.3 For å stimulere til nabosamarbeid kan fellestiltak/samvirketiltak få økt tilskuddssats. Der en vurderer det slik at fellestiltak gir den beste løsningen kan tilskuddssatsen økes med 20 % i forhold til når det bare er en søker.

§ 3.4 Arbeidsfristen er innvilgningsåret pluss ytterligere 3 år.

§ 3.5 Tilskudd kan utbetales når arbeidet etter godkjent plan er ferdig. Dersom det er ønskelig, kan en få utbetalt tilsvarende så langt som en er kommet i arbeidet. Inntil 75 % av tilskuddet kan utbetales før ferdiggodkjenning. Eget arbeid kan regnes med.

§ 3.6 Arbeidet kan settes i gang når søknaden er sendt. Dette skjer på eget ansvar og får ikke innvirkning på behandling av søknaden.

Kap IV tilskudsformer og støttenivå
§ 4.1 Tilskudd til driftsbygninger

Det kan gis tilskudd til investeringer i bygninger for produksjon.
Tilskudd kan gis til nybygg/tilbygg/ombygging til annen produksjon/oppgradering for mer effektiv drift for følgende bygninger:
a) Husdyrrom med tilhørende fòrlager og gjødsellager
b) Silo, gjødselanlegg og tørkeanlegg
c) Utbedringstiltak
d) Veksthus

Landbruksbygninger finansiert gjennom Innovasjon Norge kan gis tilskudd med inntil 10 % av kostnadsoverslaget for de kostnadene som overstiger kr. 500.000,-. Maksimalt kr. 500.000,- pr prosjekt. Landbruksbygninger som ikke oppnår finansiering i Innovasjon Norge kan motta tilskudd med inntil 20% for det beløpet som overstiger kr. 400.000,-. Maksimalt kr. 500.000,- pr. prosjekt.

§ 4.2 Tilskudd til nydyrking
Til nydyrking kan det gis tilskudd med inntil 35 % av godkjent kostnadsoverslag. Tilskuddet er avgrenset oppad til kr. 2.500,- per dekar.

§ 4.3 Tilskudd til jordbruksveier, skogsbilveier og traktorveier.
Det kan gis tilskudd med inntil 10 % av veikostnadene. Kvalitetskravet til veiene er det samme som for statstilskuddet. Det er et vilkår at det blir lagt til rette for all menn og organisert ferdsel i frilufts sammenheng, t.d. ved merking. Dette gjelder ikke motorisert ferdsel.

§ 4.4 Tilskudd til erosjonsforebyggende tiltak
Steinsetting mm, maksimalt 40% tilskudd.
Eventuelle tilskudd må i enkelte tilfeller godkjennes av regionale myndigheter

§ 4.5 Tilskudd til kompetanseheving, opptil 40% tilskudd.

§ 4.6 Tilskudd til kjøp av melkekvote med inntil kr. 4 pr liter og maksimalt 30% av kostnadene.

§4.7 Forutsetninger for å få tilskudd:
- Driftsbygninger: Søker investerer kr. 400.000/500.000,- eller mer.
- Tilskudd til nydyrking: Søker investerer kr. 50.000,- eller mer.
- Landbruksveier: Søker investerer kr. 200.000,- eller mer.
- Forebyggende tiltak mot erosjon: søker investerer minimum kr. 50.000,-.

§ 4.8 Om støtte fra andre offentlige finansieringskjelder gjør at den samla offentlige støtta kommer over 40 %, skal kommunen si støtte automatisk reduseres tilsvarende.

§ 4.9. Søknader med bruttokostnader på kr. 50.000,- eller mindre er ikke søknadsberettiget.

Kap V klage

§ 5.2 Klage
Klage på vedtaket, og behandling av slik klage, skal følge reglene gitt i Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven).

Kap VI om utfylling og endring av reglene
§ 6 Kommunestyret kan, når de finner det nødvendig, gjøre de endringer i regelverket som vil være ønskelig.

Kap VII iverkseting
§ 7 Dette trer i kraft fra kommunestyrets vedtak om når kommunestyret har vedtatt disse retningslinjer for bruken av landbruksmidler

 

Vedtatt 20.03.18