Skjenkebevilling

Når trenger du skjenkebevilling?

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan får jeg skjenkebevilling?

 • Styrer eller stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for å kunne bli godkjent

 • Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen

 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling

 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Søknaden vil ikke bli behandlet før alle nødvendige bilag er sendt inn.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

 • Firmaattest
 • Gyldig leiekontrakt eller skjøte
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning/skisse av arealene inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper

Kommunen kan i enkelte tilfeller be om mer dokumentasjon.

Søk om skjenkebevilling

Det finnes tre ulike typer skjenkebevillinger:

 • Ordinær søknad om skjenkebevilling
 • Bevilling for ett enkelt arrangement
 • Dersom du allerede har skjenkebevilling, men skal søke om endrede vilkår for én enkelt anledning

Hvordan søke?

Søk om skjenkebevilling

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på
 

Hvor lang tid tar søkeprosessen?

Saksbehandlingstiden er inntil fire måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, sosialtjenesten, brannvesenet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden, eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Alkoholloven
Alkoholforskriften