Salgsbevilling

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

  • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for å kunne bli godkjent
  • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år
  • Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen

Hvordan søker jeg om salgsbevilling?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedenfor. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. Søknaden vil ikke bli behandlet før alle nødvendige bilag er sendt inn.

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling:

  • Firmaattest
  • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
  • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
  • Gyldig leiekontrakt

Søk om salgsbevilling

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil fire måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, sosialtjenesten, brannvesenet og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden, eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Alkoholloven
Alkoholforskriften