SLT - Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Målet er at barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser, som bidrar i dette arbeidet. SLT-modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket. Når sektorene regelmessig utveksler kunnskap og erfaringer og blir kjent med hverandres arbeidsmåter, blir det enklere å drive målrettet forebygging. Tiltak kan settes inn tidligere og mer presist, og dobbeltarbeid og overlapping reduseres.

Organisering av SLT-arbeidet

SLT-arbeidet er organisert i tre nivåer; styringsgruppe, koordineringsgruppe og arbeidsgruppe.

Styringsgruppa består av rådmann, ordfører, SLT-koordinator og politi. De har ansvar for mål og prioriteringer for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid og innlemming av disse i planverket.

Koordineringsgruppa består av ledende helsesykepleier, virksomhetsledere, barnevernleder, skolesjef, rektorer, NAV, kommunelege, folkehelsekoordinator og SLT-koordinator. De har ansvar for å avdekke problemer og utfordringer og sette inn ressurser for målrettet innsats i tråd med rammene fra styringsgruppa.

Arbeidsgruppa består av alle som er i direkte kontakt med barn og unge, f.eks. helsesykepleiere, miljøarbeidere, idrettslag, FAU, kirker, NAV, politi, ungdomsklubber, lærlingkontakter og SLT-koordinator. De har ansvar for å gjennomføre tiltakene koordineringsgruppa og styringsgruppa har bestemt.

Kontaktinfo

SLT-koordinator
Berit Lie

Telefon
482 19 098

E-post
berit.lie@froland.kommune.no

 

Politikontakt
Inger Marthe Tvedt Gelius

Telefon
404 42 267