SLT

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Målet er at barn og unge skal få leve uten rus, kriminalitet og utenforskap. I SLT-samarbeidet i Froland deltar virksomhetene Familiens hus, Helse og velferd, Teknisk og Kultur, idrett og fritid. Med fokus på tidlig innsats og intervensjon samarbeider vi på tvers av avdelinger og faggrupper. Vi jobber for å forebygge og avdekke problemer og utfordringer blant barn og unge og tilby riktig hjelp til rett tid.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å drøfte noe.

Organisering av SLT i Froland

Arbeidet har to nivåer; styringsgruppe (politiråd) og koordinerings- og arbeidsgruppe.

Styringsgruppa består av kommunedirektør, ordfører, varaordfører, SLT-koordinator, virksomhetsledere og politi. Styringsgruppa er ansvarlig for mål og prioriteringer og innlemming av disse i planverket. Gruppa har økonomiansvar og avgjør hvilke tiltak en skal iverksette.

Koordinerings- og arbeidsgruppa består av mellomledere, rektorer, NAV, kommuneoverlege, folkehelsekoordinator, SLT-koordinator og ansatte som har direkte kontakt med barn og unge, for eksempel helsesykepleiere og miljøarbeidere. Koordinerings- og arbeidsgruppa har ansvar for å avdekke problemer og skaffe kunnskap om hvordan en bør håndtere utfordringene. Gruppa utarbeider forslag og gjennomfører tiltakene styringsgruppa vedtar.