Trygt og godt barnehagemiljø

Alle barnehagene jobber forebyggende mot krenkelser og mobbing, og skal sikre at barna har et trygt og godt psykososialt miljø. Dette er regulert i Lov om barnehager.

Personalet i barnehagen skal følge med på hvordan barna i barnehagen har det. Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styreren skal melde fra til barnehageeieren i alvorlige tilfeller. Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken 

Barnehagene har utarbeidet en felles plan (PDF, 705 kB) som beskriver hvordan foreldrene involveres i det forebyggende arbeidet. Videre beskriver den hvordan personalet kan avdekke krenkelser og mobbing. Den gir også klare retningslinjer og tiltak for hvordan vi håndterer saker der mobbing/ eller bekymring om mobbing er avdekket.