Redusert foreldrebetaling

Hvem kan få tjenesten?

Ingen husholdninger skal måtte betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Familier med lavere inntekt enn kr 559 167 kan søke om redusert foreldrebetaling.

For å søke om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, trykk på knappen nedenfor. Vær oppmerksom på at du må bruke Google Chrome som nettleser for at siden skal virke.

Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
 

Søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Siste skattemelding må legges ved søknaden. Vi kan ikke behandle søknaden før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husholdningen. 
Du kan søke utenom fristen, søknaden vil da gjelde fra måneden etter at vi har mottatt fullstendig søknad, det vil si når vi har mottatt dokumentasjon på inntekt. 

NB! Søknad om redusert betaling og gratis kjernetid kan ikke gjøres fra mobil eller nettbrett, men må gjøres fra PC.

 1. Finn frem dokumentasjon
  Du må legge ved siste skattemelding for søknad om redusert foreldrebetaling. Skattemeldingen gjelder foresatte som skal være med i beregning av inntekt. Hvis inntekten er endret i forhold til det som står i skattemeldingen, kan du også legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp eller utbetalingsvedtak fra NAV. 

  Du kan laste opp dokumentasjonen i søknadsskjemaet, eller du kan ettersende dokumentasjonen i brev.
  NB! Vi kan ikke behandle søknaden din før vi har fått dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden. 

 2. Fyll ut søknadsskjema
  Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du i foreldreportalen til Vigilo:
  - Logg inn med ID-porten.
  - Under Profilkort (navnet ditt) ligger det lenke til Søknad om redusert (markert med grønt).

Står du fast, kan du lese Hjelpeartikkel fra Vigilo, eller ta kontakt med Janne Blørstad.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette står ferdig utfylt i selvangivelsen. Eventuelle andre skattepliktige inntekter som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen, skal oppgis i søknaden. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst tolv av de siste atten månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres sammen med søknaden?

Skattemeldingen(e) skal legges ved som dokumentasjon. Har en person skattepliktig person- eller kapitalinntekt som ikke er registrert på skattemeldingen, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden. Dokumentasjon må vedlegges. Søknaden gjelder for ett barnehageår av gangen.

Dersom foresatte ikke kan legge frem skattemeldingen, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Kommunen tar imot søknader fra husholdninger der det er en vesentlig og varig endring i inntekt underveis i barnehageåret. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Hva skjer etter jeg har søkt?

Søknader blir behandlet i den kommunen der barnet er folkeregistrert. Froland kommune skal altså behandle søknader om redusert foreldrebetaling for barn bosatt i Froland kommune. Et vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde fra måneden etter søknadsdato.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret, men både kommunale og private barnehager omfattes av ordningen.

Har du spørsmål om redusert foreldrebetaling, ta kontakt med Janne Blørstad på
e-post janne.blorstad@froland.kommune.no eller på telefon 37 23 55 00.

Gratis kjernetid

Barnehageåret 2022/2023: To-, tre-, fire- og femåringer (barn født i 2017, 2018, 2019 og 2020) og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer per uke gratis oppholdstid i barnehage. Familier med samlet årsinntekt lavere enn kr 598 825,- kan som følge av denne ordningen søke om redusert foreldrebetaling.

 

Informasjon om hvordan Froland kommune håndterer dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har, kan du lese i personvernerklæringen.

Kontaktinfo

Barnehagekontoret

Telefon
37 50 25 70

E-post
barnehage@froland.kommune.no

 

Sekretær
Janne Blørstad

E-post
janne.blorstad@froland.kommune.no

 

Rådgiver
Line Løvjomås Larsen

Mobil
951 46 686

E-post
line.larsen@froland.kommune.no