Foreldresamarbeid

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Vi i barnehagen ønsker et nært og åpent foreldresamarbeid med fokus på barnas beste. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon utveksles. Det er viktig for oss å bygge et tillitsfullt, respektfullt og godt forhold til dere foreldre.

Vi vil at dere skal vite at barna deres blir sett, tatt vare på og får den omsorgen, kjærligheten og støtten de trenger. Samarbeidet skal gi mulighet til å bygge en nødvendig gjensidig forståelse av ulike dilemmaer som kan oppstå. Vi ønsker at dere skal være klar over at vi tar hensyn til enkeltbarn, men også til resten av barnegruppen.

Dere foreldre og vi som personal i barnehagen har sammen ansvar og gjensidig plikt til å ta vare på og fremme barns trivsel i barnehagen. Tillit og åpen dialog må ligge til grunn for at det daglige samarbeidet skal fungere. Foreldre må stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen. Vi ønsker at dere bidrar med ris og ros, slik at vi kan gi et godt barnehagetilbud.

Rutiner for foreldresamarbeid

 • Daglig kontakt ved henting og bringing
 • Foreldresamtaler
 • Foreldremøter
 • Samarbeidsutvalg
 • Sosiale arrangement

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna i barnehagen og er det formelle organet som skal gi alle foreldre medinnflytelse på barnehagens virksomhet. Ifølge forskriftene til barnehageloven skal foreldrerådet:

 • Fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø
 • Bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen
 • Velge representanter til barnehagens samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeier og/eller styrer skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Ifølge forskriftene til barnehageloven er samarbeidsutvalgets oppgaver:

 • Samarbeidsutvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag
 • I tillegg til å være et kontaktskapende organ for partene i barnehagen skal utvalget også arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet
 • Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Det innebærer at utvalget aktivt skal være med på å utforme innholdet i årsplanen
 • Barnehagens eier har etter barnehagelovens bestemmelser plikt til å forelegge viktige saker for samarbeidsutvalget. Det er saker som er viktige for for barnehagens innhold, virksomheten og forholdet til foreldrene, barnehagen eller lokalsamfunnet. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer og utnyttelse av ute- og innearealer
 • Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eieren, og kan melde fra til kommunen eller statsforvalteren som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett

Forventninger til foresatte fra barnehagen

 • Lese månedsbrevet
 • Merke barnets tøy
 • Sjekke kurvene for skiftetøy
 • Overholde åpningstidene
 • Tenke på trafikksikkerheten ved barnehagens område
 • Gi beskjed hvis barnet ikke kommer
 • Gi beskjed hvis andre henter

Taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i barnehagen har taushetsplikt etter de generelle bestemmelsene i forvaltningsloven. Taushetsplikten gjelder både det pedagogiske personalet og andre ansatte som assistenter, studenter, vikarer, renholdere og vaktmestere. Taushetsplikten innebærer at de ansatte plikter å hindre at andre får kjennskap til noens personlige forhold.

I de tilfeller hvor opplysninger om enkeltbarn skal viderføres til andre instanser som for eksempel skole eller PPT, innhentes samtykke fra foreldrene.

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller at det foreligger andre former for omsorgssvikt. I tilfeller ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep har barnehagepersonalet meldeplikt uten hensyn til taushetsplikt.