Barn som har behov for støtte og hjelp i barnehagen

I de fleste tilfeller vil et ordinært barnehagetilbud være godt nok til å imøtekomme barns individuelle behov, men i noen tilfeller kan det være nødvendig med særskilt tilrettelagte tilbud.

Spesialpedagogisk hjelp

Dersom ditt barn har særlige behov, kan han eller hun ha rett til hjelp etter barnehageloven § 31. Foresatte kan henvise til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og be om å få en sakkyndig vurdering.

For å henvise fyller dere ut  henvisningsskjema  (PDF, 250 kB) som sendes til PPT. Når barnehagene henviser til PPT på vegne av foresatte, skal henvisningskjema leveres til Barnehagekontoret for signering før det sendes til PPT.

Retten til spesialpedagogisk hjelp gjelder uavhengig av om barnet går i barnehage eller ikke. Dersom barnet går i barnehage, bør søknaden fylles ut i samarbeid med barnehagen.

Saksgang

  1. Foresatte (eventuelt i samarbeid med barnehagen) sender en henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med bakgrunn i barnets behov
  2. PPT vurderer om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp
  3. Barnehagekontoret fatter enkeltvedtak som beskriver den spesialpedagogiske hjelpen barnet skal få (etter samtykke fra foresatte)

Individuell tilrettelegging av barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å delta i barnehage i likhet med andre barn. Barnehagelovens § 2, tredje ledd, stiller krav til at barnehagen skal tilpasse tilbudet blant annet ut fra barnets funksjonsnivå. Dette betyr at barnehageeier har ansvar for å se til at også barn med nedsatt funksjonsevne får et barnehagetilbud i tråd med loven. Barnehageeiers ansvar er likevel avgrenset til hva barnehagen kan gjøre innenfor de ordinære rammene.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen. Plikten gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som er bosatt i kommunen og som har barnehageplass.

Barnehagekontoret fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne etter lov om barnehager § 37. Det er foreldrene, i samråd med barnehagen, som melder om behov for individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for sitt barn. Søknadsskjema (DOCX, 25 kB) sendes til barnehagekontoret. Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og foreldrene har klagerett på vedtaket.

Tidlig innsats - ressursteam

Dersom du eller barnehagen er bekymret for barnets utvikling, kan dere melde bekymringen for tverrfaglig drøfting i ressursteam (PDF, 693 kB). Ressursteam er en tverrfaglig gruppe med faste representanter fra helsestasjonen, barnevernet, PPT og barnehagekontoret. Foreldre og pedagogisk leder i barnehagen er også med i ressursteamet.

Henvisning til ressursteam gjøres ved at barnehagen fyller ut en pedagogisk rapport (DOC, 84 kB) som sendes til barnehagekontoret. En henvisning til ressursteam krever samtykke fra foresatte.

Ressursteam gjør en tverrfaglig drøfting av spørsmålet "Hvordan kan vi best mulig hjelpe barnet?". Det gis råd og veiledning i møtet. En kommer til enighet om utprøving av tiltak, og eventuelt sendes henvisning til andre instanser. Det skrives referat fra møtet.

Kontaktperson: Line Løvjomås Larsen

Samtykke til tverrfaglig samarbeid

Dersom kommunen behøver opplysninger om deg eller barnet ditt, vil du bli bedt om å samtykke til behandlingen av personopplysningene. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Mer om samtykke finner du på Datatilsynet - rettigheter og plikter - samtykke.

Samtykke til tverrfaglig samarbeid (PDF, 2 MB)