Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan består av et plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen angir bruk, vern og utforming av arealer, og viser hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges.

Det finnes to typer reguleringsplaner:

Områdereguleringsplan

Brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte, områdevise avklaringer av arealbruken. Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Detaljreguleringsplan

Er en plan for mindre områder, og for utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter tidligere detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan.

Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering.
Prosess og krav til innhold i plandokumentene er likt for de to plantypene. Du finner informasjon om dette under Krav til utarbeidelse av reguleringsplaner.

Medvirkning og politisk behandling

En plan blir til gjennom en lovregulert prosess etter bestemmelser i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet.

Du kan sende inn dine formelle innspill ved to tidspunkt i prosessen:
• når varsel om oppstart av planen annonseres
• når forslaget til planen legges ut til offentlig ettersyn og høring
 
Vi gjør oppmerksom på at e-post behandles som ordinær post og blir journalført. Vi råder deg til å ha en formell fremstilling i e-posten.

Varsel om oppstart av planarbeid

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen, på nettsiden til kommunen og i brev til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensing og formålet med planarbeidet. Frist for å komme med innspill står i varselet og skal være minimum fire uker. Alle planer som er varslet oppstart ligger på kommunens hjemmeside.

Offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplaner blir behandlet av Kommuneplanutvalget, som vedtar å sende forslaget ut på høring og offentlig ettersyn. Berørte parter får tilsendt brev med henvisning til kommunens hjemmeside for alle relevante dokumenter. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen og på nett. Høringsfristen er minimum seks uker.

Klage

Det er kommunestyret som til slutt endelig vedtar reguleringsplanen. Alle berørte parter får vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort. Planen annonseres på kommunens hjemmeside.