Vurdering av habilitet

Inhabilitet betyr at en person ikke kan behandle en sak på grunn av sin tilknytning til saken eller til personer som er berørt av saken. Habilitetsreglene skal sikre korrekt saksbehandling og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet. Du bør vurdere egen habilitet i god tid før et møte.

Automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 første ledd

 • Er du selv part i saken? (Du regnes som part når avgjørelsen i saken retter seg mot deg eller når saken direkte gjelder deg.)
 • Er du i slekt eller i svogerskap med en part i saken?
 • Er du, eller har du vært gift med eller forlovet med en part i saken?
 • Er du, eller har du vært fosterforelder eller verge til en part i saken?
 • Har du eller har du hatt ledende stilling eller styreverv for et selskap, en forening eller en stiftelse som er part i saken?

Svarer du ja på ett eller flere av spørsmålene ovenfor, er du inhabil. Ta kontakt med politisk sekretariat, så vararepresentant kan kalles inn.

Skjønnsmessig vurdering av inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 andre ledd

 • Innebærer saken en særlig fordel eller ulempe for deg eller noen du har nær personlig tilknytning til?
 • Hva slags fordel eller ulempe og hvor stor er denne?
 • Hvor sannsynlig er det at denne fordelen eller ulempen inntrer?
 • Er dette egnet til å svekke tilliten til at du vil behandle saken objektivt?

Det må være en særlig forbindelse mellom den folkevalgte og saken, og det må være noe som skiller seg fra det som er typisk for slike relasjoner, f.eks. et svært nært vennskap, naboforhold eller konkurranseforhold. Om du mener du er inhabil, eller du er usikker på din habilitet, kontakt politisk sekretariat.

Vurdering av inhabilitet etter kommuneloven § 11-10

 • En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen, er inhabil til å behandle den samme saken i et folkevalgt organ.
 • Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for klageinstansen.

Gjelder dette deg, kontakt politisk sekretariat, så vararepresentant kan kalles inn.

Saksbehandling av habilitetsspørsmål i møter

 1. Møteleder tar opp spørsmålet før saken behandles
 2. Den det gjelder uttaler seg om spørsmålet og fratrer
 3. Det folkevalgte organet avgjør habilitetsspørsmålet
 4. Beslutningen protokollføres
 5. Ved inhabilitet: Varamedlemmet tiltrer
 6. Saken tas til behandling

Lover og regler