Trevanntoppen - Mindre reguleringsendring (tomt 5 og 7)

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-14 2 ledd meddeles herved at formannskapet i Froland kommune i møte den 31.10.2023 i sak PS 23/5 Trevanntoppen – mindre reguleringsendring har vedtatt overnevnte mindre planendring av gjeldende reguleringsplan for Trevanntoppen (planid. 148R3) med tilhørende endring i reguleringsbestemmelsene.

Vedtaket betyr at planendringen med endring av bestemmelsene er endelig.

Kort beskrivelse av planendring: Regulert tomt 5 og 7 i gjeldende reguleringsplan omgjøres fra eneboligtomter til at det samlet for di to tomtene kan bebygges inntil 5 boenheter som kjedehus eller tilsvarende bebyggelse.

Vedtaket ihht. pbl § 12-14 2ledd (endring på plan og bestemmelser) kan påklages til Statsforvalteren i Agder innen 4 uker. 

Eventuell klage fremsettes skriftlig for formannskapet i Froland og sendes til Froland kommune, teknisk virksomhet, Frolandsveien 995, 4820 Froland eller post@froland.kommune.no innen 06.12.2023. 

Særutskrift - Trevanntoppen (PDF, 160 kB)
Reguleringsendring - revidert etter endring - Trevanntoppen (PDF, 94 kB)
Plankart - Trevanntoppen (PDF, 301 kB)
Planbestemmelser - Trevanntoppen (PDF, 113 kB)
Mindre regulerings endring - Trevanntoppen (PDF, 892 kB)