Tilskudd private veier

Det gis tilskudd til veier som fører frem til boliger med fast bosetting registrert i folkeregisteret. Vegen skal være brøytet og åpen for ferdsel hele året.

Det gis et tilskudd på 7 kr/m veg, men det regnes et fratrekk på 100 meter veg pr bolig med fast bosetting. På et veganlegg med forgreininger summeres det totale antallet meter veg før man gjennomfører fratrekket.

Det skal være en kontaktperson for hvert veganlegg. Kontaktpersonen skal oppgi kontonummer, adresse, telefon og mailadresse. Kontaktpersonen er pliktig å oppgi antall boliger med fast bosetting hvert år innen 1. november. Tilskuddet utbetales før 15. desember.

Første gangs tilskudd utbetales etter søknad. Etter dette utbetales tilskuddet uten søknad men etter at man har fått en tilbakemelding på antallet fast bosatte på vegen i tråd med pkt

Tilskudd under 1 000 kr utbetales ikke.

Kommunen gjør nødvendig oppmåling av veglengden på de enkelte veier på digitalt kartverk.
Der veien ender i et gårdstun måles veien frem til det som normalt må påregnes som gårdstun/ gårdsplass. Det er kommunens skjønn som avgjør dette.

Det er kommunestyret som avgjør tilskuddssatsen. Eventuelle endringer i tilskuddet avgjøres normalt i forbindelse med behandling av budsjettet.