Skoleskyss

Hvem kan få skoleskyss?

Elever i grunnskolen som bor mer enn 4 kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever på 1. trinn er skyssgrensen 2 kilometer.

Oppmåling av avstand mellom hjem og skole

AKT avstandsmåler skoleveien til alle elever i Agder i et digitalt kartverktøy. Det er korteste farbare vinterbrøytede vei som legges til grunn. Skyssgrensene er 2 km for 1. trinn, 4 km for 2.-10. trinn og 6 km for elever i videregående skole.

Avstanden måles fra dør til dør. Dersom skolen har flere inngangsdører, blir avstanden målt til hovedinngangen eller til den døren det er naturlig for eleven å benytte. Det legges til marginer på 25 meter per 2000 meter, til fordel for elevene. Avstandsgrensene er absolutte, og oppmålinger foretatt av AKT er å anse som korrekte. Målinger foretatt av foresatte eller andre tillegges ikke vekt. Her kan du måle avstand og se hvilken trasé som legges til grunn for å avgjøre skyssretten.

Elever som ikke har gratis skoleskyss, kan kjøpe billett eller månedskort på akt.no.

Bor du nærmere skolen enn avstandene nevnt ovenfor, kan du likevel ha rett til skoleskyss dersom

  • du går i grunnskolen og har særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust- og Vest-Agder
Informasjon om skoleskyss på nettsidene til Agder Kollektivtrafikk

Slik søker du

Vanlig skoleskyss

Du behøver ikke søke om vanlig skoleskyss. Agder Kollektivtrafikk (AKT) organiserer skoleskyssen og beregner avstanden på elevenes skolevei. Skolene får lister over elever som har krav på skyss, og elevene får utdelt skoleskysskort på sin skole. Er du uenig i oppmålingen, sendes klage til Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand eller på e-post til skoleskyss@akt.no.

Særlig vanskelig eller farlig skolevei

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig vanskelig eller farlig skolevei behandles av Froland kommune. I søknaden må du oppgi hvor du mener veien er særlig farlig eller vanskelig for barnet ditt. Det vil være klageadgang til Statsforvalteren i Agder. Vedtaket gjelder for ett år, og det må søkes på nytt hvert år. Veier som er vanskelige eller farlige i Froland, finner du i vårt skoleskyssreglement (PDF, 682 kB).

Søke om skoleskyss ved særlig farlig skolevei (Visma Flyt Skole)

Delt bosted

Retten til skyss gjelder fra den adressen som barnet er registrert med i folkeregisteret. Hvis et barn har avtale om delt bosted og bor like mye hos hver av foreldrene (50/50 eller 60/40), vil retten til skyss kunne gjelde fra begge hjemmene. Et barn med "vanlig samvær" har ikke delt bosted og dermed ikke tilsvarende rett. Dokumentasjon på delt bosted leveres skoleadministrasjonen.

Skyss ved funksjonshemming eller varig sykdom

Du må søke hvert år. Ta kontakt med skoleadministrasjonen.

Skyss ved midlertidig sykdom eller skade

Ta kontakt med skoleadministrasjonen.

Har du spørsmål om skoleskyss?

Kontakt skolen på telefon, eller send e-post til fskontoret@froland.kommune.no.