Skoleskyss

Hvem kan få skoleskyss?

Elever i grunnskolen som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensen 2 kilometer.

MÅL AVSTAND MELLOM HJEM OG SKOLE

AKT avstandsmåler alle elever i Agder i ett digitalt kartverktøy hvor statens kartverk ligger til grunn. Det er korteste, farbare vinterbrøytede vei som legges til grunn når det måles avstanden mellom hjem og skole.

Skyssgrensen er 2 km for 1.trinn, 4 km for 2.-10.trinn og 6 km for videregående elever.

Avstanden måles fra dør til dør, og dersom skolen har flere inngangsdører blir avstanden målt til hovedinngangen eller den døren hvor det er naturlig for eleven å benytte.

Det legges til marginer på 25 meter pr. 2000 meter i målingene, som kommer elevene til gode. Avstandsgrensene er absolutt, og oppmålinger foretatt av AKT er å anse som korrekte. Målinger foretatt av foresatte eller andre tillegges ikke vekt.

Her kan du måle avstand og se hvilken trase som legges til grunn for å avgjøre skyssretten.

https://akt.no/info/reise/skoleskyss/maal-avstand-mellom-hjem-og-skole/

Elever som ikke har gratis skoleskyss kan kjøpe billett eller månedskort. Dette kan kjøpes på http://akt.no/pris/.

Bor du nærmere skolen enn avstandene nevnt ovenfor, kan du likevel ha rett til skoleskyss dersom:

  • du går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Aust-Agder

Se mer informasjon om skoleskyss på nettsidene til Agder Kollektivtrafikk AS.

 

Slik søker du

Vanlig skoleskyss

Du behøver ikke søke om vanlig skoleskyss. Agder Kollektivtrafikk (AKT) organiserer skoleskyssen og beregner avstanden på elevenes skolevei. Skolene får lister over elever som har krav på skyss, og elevene får utdelt skoleskysskort på sin skole.

Er du uenig i oppmålingen, sendes klage til Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand eller på e-post til skoleskyss@akt.no.

Særlig vanskelig eller farlig skolevei

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig vanskelig eller farlig skolevei behandles av Froland kommune.

I søknaden må du oppgi hvor du mener at veien er særlig farlig eller vanskelig for barnet ditt. Det vil være klageadgang til fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Vedtaket gjelder for ett år, og det må søkes på nytt hvert år.

Hvilke veier er vanskelige eller farlige i Froland?

Veier som er vanskelige eller farlige i Froland finner du i vårt skoleskyssreglement. (PDF, 106 kB)

Søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei

Delt bosted

Retten til skyss gjelder fra den adressen som barnet er registrert med i folkeregisteret og til skolen. Hvis et barn har avtale om delt bosted og bor like mye hos hver av foreldrene (50/50 eller 60/40), vil retten til skyss kunne gjelde fra begge hjemmene. Et barn med "vanlig samvær" har ikke delt bosted og dermed ikke tilsvarende rett.

Innmelding av elev med delt bosted
Søknaden leveres i skoleadministrasjonen ved Froland skole.

Skyss ved funksjonshemming eller varig sykdom

NB! Du må søke hvert år.
Fyll ut skjemaet: Søknad om spesialskyss.
Søknaden leveres i skoleadministrasjonen ved Froland skole.

Skyss ved midlertidig sykdom eller skade

Fyll ut skjemaet Søknad om kortvarig skoleskyss.
Søknaden leveres på skolen.

Har du spørsmål om skoleskyss?

Kontakt skolen på telefon eller send en e-post til fskontoret@froland.kommune.no.