Ditt skolemiljø - guide til elever

Godt skolemiljø

Du som elev har rett til et godt skolemiljø der du er trygg, trives og kan lære. Dette er bestemt i en lov som heter opplæringsloven. Kapittelet som handler om dette i opplæringsloven kalles ofte “elevenes arbeidsmiljølov” og skal sikre at elever får et minst like godt vern av sitt miljø som det arbeidstakere har.

Elever og ansatte må oppføre seg bra overfor hverandre på skolen. Du skal for eksempel ikke bli mobbet, utestengt eller slått. Ingen skal si noe negativt til deg om utseende, klær, tro, seksuell legning, dialekt eller andre ting.

Lærere, rektor og andre ansatte må arbeide for at du skal ha det bra på skolen. De som jobber på skolen skal vite hvordan de kan oppdage problemer og hvordan de kan løse dem.

Her kan du se en film som handler om at du har rett til et trygt og godt skolemiljø:

Hva kan du gjøre hvis skolemiljøet ikke er godt?

Både du som elev og foreldrene dine har rett til å be skolen sette i gang tiltak for at skolemiljøet skal bli bedre. Det er frivillig å komme med forslag til hva skolen bør gjøre.

Hvordan kan du si ifra?

Du kan si ifra både muntlig og skriftlig. Du kan snakke med læreren din, sosiallærer eller en annen person du har tillit til på skolen. Du kan kontakte skolen alene eller sammen med andre.

Meld fra om at du ikke har det bra på skolen

En hel klasse eller elevrådet kan også be om at skolen gjør noe med skolemiljøet.

Hvis du er usikker på hva du vil skrive, har Utdanningsdirektoratet laget en mal.

De ansatte på skolen skal gripe inn hvis det skjer noe

Alle som jobber på skolen har plikt til å gjøre noe hvis de tror at en elev ikke har det bra på skolen. De skal så fort som mulig prøve å finne ut hva som er skjedd. Når de har funnet ut hva som er skjedd, må de si ifra til rektor.

Hva skal rektor gjøre?

Det er viktig at rektor tar på alvor de som sier ifra. Rektor har ansvaret for at skolen gjør noe for å stoppe det som skjer. Rektor skal også si ifra til foreldrene om det som har skjedd.

Hvis du sier ifra om noe, skal du og foreldrene dine få et brev fra rektor der det står hva skolen skal gjøre. Det brevet kalles et enkeltvedtak. Brevet skal si noe om hva skolen vil gjøre videre i saken, og det skal inneholde en begrunnelse. Det er mulig å klage til statsforvalteren hvis du ikke er fornøyd med svaret fra skolen, eller skolen ikke gjør noe.

Kan skolen fortelle andre at du har sagt ifra?

Hvis det står noe i brevet eller e-posten din som er personlig, har skolen ikke lov til å fortelle om det til noen andre enn de som må vite om saken. Skolen kan be om hjelp fra PP-tjenesten eller andre for å finne ut hva de skal gjøre.

Skolen skal høre på hva du mener

Du kan være med å gi råd til skolen gjennom elevrådet og skolemiljøutvalget. Elevrådet skal blant annet arbeide for å skape et godt skolemiljø.

Skolen skal ta foreldrene med på råd

Foreldre har, sammen med elevene, rett til å bli hørt. Skolen bør derfor ta foreldrene med i arbeidet med skolemiljøet. Foreldre kan være med å gi råd til skolen gjennom arbeid i de forskjellige rådene og utvalgene på skolen.

Lover

Opplæringsloven § 9