Oppvekstteam og sosialpedagogisk team

Oppvekstteam

Oppvekstteamet gir veiledning og råd i saker der en er bekymret for barn og ungdom med sammensatte utfordringer. Målet er å gi hjelp så tidlig som mulig og sammen med barn og foresatte komme fram til tilfredsstillende løsninger.

Oppvekstteamet består av helsesykepleier, kommunepsykolog, SLT-koordinator og representanter fra skolen, PPT, barnevernet og politiet. Ved behov har teamet også mulighet til å kontakte andre instanser.

Kontakt og samtykke

Saker meldes muntlig eller skriftlig til rektor, avdelingsleder eller helsesykepleier på skolen barnet tilhører. For at saken skal kunne diskuteres i oppvekstteamet, må foresatte gi sitt samtykke. Dokumentene i saken arkiveres i elevmappa og er tilgjengelige for parter i saken i tråd med forvaltningslovens §§ 18 og 19.

Henvisningsskjema (PDF, 344 kB)

Samtykkeerklæring (PDF, 2 MB)

 

Sosialpedagogisk team

Sosialpedagogisk team skal sikre at elever med psykososiale utfordringer mottar tilstrekkelig støtte og hjelp. Sosialpedagogisk team består av sosiallærer, helsesykepleier og rektor eller avdelingsleder. I saker som gjelder ungdomsskoleelever, blir teamet utvidet med leder av miljøteamet. Teamet kan veilede foresatte og ansatte og ved behov kontakte andre instanser.

Kontakt

For å melde inn saker, ta kontakt med den skolen eleven tilhører.