Oppvekstteam og sosialpedagogisk team

Oppvekstteam

Oppvekstteamet gir veiledning og råd i saker der en er bekymret for barn og ungdom med sammensatte utfordringer. Målet er å gi hjelp så tidlig som mulig og sammen med barn og foresatte komme fram til tilfredsstillende løsninger.

Oppvekstteamet består av helsesykepleier, kommunepsykolog, SLT-koordinator og representanter fra skolen, PPT, barnevernet og politiet. Ved behov har teamet også mulighet til å kontakte andre instanser.

Kontakt og samtykke

Saker meldes muntlig eller skriftlig til rektor, avdelingsleder eller helsesykepleier på skolen barnet tilhører. For at saken skal kunne diskuteres i oppvekstteamet, må foresatte gi sitt samtykke. Dokumentene i saken arkiveres i elevmappa og er tilgjengelige for parter i saken i tråd med forvaltningslovens §§ 18 og 19.

Henvisningsskjema (PDF, 344 kB)

Samtykkeerklæring (PDF, 326 kB)

 

Sosialpedagogisk team

Sosialpedagogisk team skal sikre at elever med psykososiale utfordringer mottar tilstrekkelig støtte og hjelp. Sosialpedagogisk team består av sosiallærer, helsesykepleier og rektor eller avdelingsleder. I saker som gjelder ungdomsskoleelever, blir teamet utvidet med leder av miljøteamet. Teamet kan veilede foresatte og ansatte og ved behov kontakte andre instanser.

Kontakt

For å melde inn saker, ta kontakt med den skolen eleven tilhører.

Kontaktinfo

Froland oppvekstteam

Kontakt elevens skole:

Blakstadheia skole
37 50 25 20

Froland barneskole
37 50 24 41

Froland ungdomsskole
37 50 24 16

Mykland skole
37 50 25 30