Froland oppvekstteam

 • Barn og unge som har sammensatte vansker skal få hjelp så tidlig som mulig.
 • Alle som har et spesielt ansvar for barn og ungdom gjennom sitt arbeid i kommunen kan dele sin bekymring og søke hjelp til å løse utfordringer.
 • Utfordringene blir drøftet tverrfaglig.
 • Vi sammen med barn/ungdom og foresatte kommer frem til en tilfredsstillende løsning.

Klikk for stort bilde

Saksgang

Ved bekymring, ta kontakt med skolen. Når skolen blir kjent med saker som er vanskelige å handtere, kan oppvekstteamet gi veiledning og råd. Vi har også muligheten til å bistå med kontakt til andre instanser. For at saken skal diskuteres i oppvekstteam må foresatte gi samtykke. Oppvekstteamet kan også drøfte saker anonymt.

Hvordan ta kontakt med oss?
Saker meldes muntlig eller skriftlig til rektor/avdelingsleder/helsesøster i skolen barnet/ungdommen tilhører. Henvisningsskjema og samtykkeerklæring finner du også på hjemmesiden. Rektor/ avdelingsleder vil henvise saken videre.

Ta kontakt direkte med skolene for mer informasjon:

Blakstadheia skole: 37502420

Mykland skole: 37502530

Froland barneskole: 37502441

Froland ungdomsskole: 37502416

 

Hvor finner du oss?

Møtene vil i hovedsak være på møterommet til ungdomsskolen hvis ikke noe annet . 

Oppvekstteamet treffes regelmessig en gang i måneden på onsdager mellom kl 11.30 og 13:30
 

Faste representanter i Froland oppvekstteam:

 • Skole v/ rektor/avd. leder og eller kontaktlærer
 • Barnevern                    
 • Helsesøster                   
 • PPT
 • Politi                              
 • Forebyggende tjeneste for barn, unge og familier
 • En innkaller også andre relevante instanser etter behov.

Møtets gang/dagsorden

 • Det er ønskelig at foreldre og eventuelt barn, avhengig av alder og modenhet, deltar på møtet.
 • Presentasjon av barnets og familiens situasjon
 • Hva slags endring ønsker barnet, familien og evt. andre som kjenner barnet og familien?
 • Mulige ressurser for å få til endring?
 • Konklusjon, inkl. hvem som skal ha referat og delta i det videre arbeidet. 

Lovverk

Både behandlingen i det tverrfaglige møtet og det videre arbeidet med saken forutsetter samtykke fra den/de det gjelder til å meddele taushetsbelagte opplysninger.Dokumentene i saken er tilgjengelig for parten i tråd med forvaltningslovens §§ 18 og 19. Dokumentene arkiveres sammen med elevens mappe på skolen.

De viktigste lovbestemmelsene knyttet til taushetsplikt er:

 • Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 13-13 f).
 • Lov om helsetjenesten i kommunene § 6-6.
 • Lov om pasientrettigheter kap. 3.
 • Lov om helsepersonell kap. 5.
 • Lov om barneverntjenester § 6-7.
 • Lov om opplæring, kap.15
 • Lov om barnehager