Områdeplan for sentrum - Bliksåsen

Formål

Område er regulert til bolig og næringsvirksomhet.

Område

Bliksåsen – Songeheia – Songe – deler av Osedalen mot Langedal består av mangfoldige arealtyper. Bliksåsen og Songeheia er primært kupert skogsareal.

Songe og Dalen er landbruksområde med noe næringsvirksomhet og boliger. Langåsen er skogdekt.  Gjennom planområdet går fylkesvei 42 (tidligere riksvei). Områdeplanen åpner opp for boligbygging i areal rundt sentrum.

Tre ulike delområder som nå er LNF -areal reguleres i områdeplanen til boligformål; Bliksåsen, Langåsen og Osedalen mot Langedal. Bebygd areal langs FV 42 reguleres til kombinerte formål, hvor hensikten på lengre sikt er å legge til rette for en differensiert og konsentrert bygningsmasse som kan inneholde både boliger og andre sentrumsfunksjoner.

En rundkjøring er planlagt ved avkjørsel til Ovelandsheia på FV42 – denne rundkjøringen skal også betjene de tre nye boligområdene. Innerst på Songeområdet reguleres det inn bruadkomst over Songeelva fra Mjølhusmoen. På lengre sikt er det tiltenkt gangvei og lysløypa fra Mjølhus til hoppbakken i Osedalen over Songe.

Songeområd reguleres til landbruk. Området fra Dalen til sentrum langs FV42 reguleres til kombinerte formål.