Krav til utarbeiding av reguleringsplaner

Forslagsstiller er ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon etter krav til innhold og uforming av plandokumenter fra kommunen, herunder plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen kan ikke fremmes politisk før disse kravene er oppfylt. Kartgrunnlaget skal ikke være eldre enn seks måneder.

Når leveres hvilke planmateriale

Her vises en enkel oversikt over de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Første uformelle kontakt

 • Ingen krav til levering av materiale

Oppstartsmøte

Ferdig utfylt notat til oppstartsmøte med:

 • kartskisse med forslag til planavgrensning
 • skisser/illustrasjoner av tiltaket (dersom det foreligger)
  sendes til kommunen innen 5 virkedager før møtedato
 • Etter møtet skriver kommunen møtereferat.

Oppstartsmelding

 • Forslagsstiller sender inn planavgrensing (sosi-format) og annonsetekst (word-format) til kommunen
 • Forslagsstiller skal varsle planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte, samt Froland kommune med liste over høringsinstanser.
 • Forslaget kunngjøres i aktuelle aviser, og sendes kommunen for annonsering på kommunens hjemmeside, med orientering om dagens- og fremtidig planstatus og formål.

Innsending av planforslag/1. gangs behandling

 • Plankart (pdf) i egnet målestokk
 • Bestemmelser (pdf)
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner, ROS-analyse og nødvendige utredninger (pdf)
 • Skriftlige kommentarer/innspill til oppstartsmeldingen

Offentlig ettersyn/høring

 • Justerte dokumenter som følge av kommuneplanutvalgets vedtak ved 1. gangsbehandling

2. gangs behandling

Før 2. gangs behandling må det etter avtale med planavdelingen leveres følgende:

 • Eventuelle endringer av planmaterialet etter høringsperioden
 • Skriftlige kommentarer til innkomne merknader
 • Plankart (sosi-format)

Før annonsering av vedtatt plan

Før kommunen annonserer den vedtatte planen må forslagsstiller sende inn:

 • Vedtatt plankart med vedtaksdato (pdf/sosi-format). Er plankartet vedtatt av Bystyret med endringer må det leveres revidert plankart (pdf/sosi-format)
 • Vedtatte bestemmelser med vedtaksdato (pdf og word-format)

Plandokumentenes form og innhold

Plankartet skal konstrueres i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere. Veilederne er basert på SOSI-standarden, og det er et krav at digitale plankart leveres etter nevnte standarder. Planen  kan ikke fremmes politisk før kravet er oppfylt.

Bestemmelsene formuleres på en entydig og etterprøvbar måte. Unødvendig å sette krav som er sikret av annet lovverk.

Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Visse planer krever en særskilt vurdering og beskrivelse -  konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Krav om konsekvensutredning blir gjennomgått på oppstartsmøtet.

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) skal gjennomføres for hver plan etter ROS analyse.

Medfører planen risiko for uønskede hendelser må det i planforslaget defineres tiltak som reduserer risikoen.

Mindre endringer

I henhold til loven kan det gjennomføres mindre endringer av vedtatte reguleringsplaner.
Planbeskrivelsen skal vise gjeldende situasjon, beskrivelse av endringen, og situasjon etter endring. Forslagsstiller er ansvarlig for varsling av berørte parter. Anmodning om behandling av endring sendes kommunen med følgende dokumenter:

 • Ferdig utfylt planbeskrivelse (word og pdf)
 • Innkomne merknader til varselet
 • Plankart (pdf og sosi)
 • Eventuelle endringer i bestemmelser (word)
 • Liste over varslede parter

Nyttige eksterne lenker:

Kontaktinfo

Teknisk virksomhet

Kommuneplanlegger
Ole Tom Ørnevik

Telefon
945 04 511

E-post
ole.tom.ornevik@froland.kommune.no

Besøksadresse
Frolandsveien 995